Vedtægter

Vedtægter for Højby Lokalråd


Du kan downloade Højby Lokalråds vedtægter her eller læse herunder.

 § 1.

Stk. 1. Højby Lokalråd er stiftet den 4. november 2008 med følgende formål:

Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled imellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Højby Lokalråd er hjemhørende i Odsherred Kommune

.

Stk. 2.  Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

.

Stk. 3.  Højby Lokalråd kan oprette en støtteforening, med navnet: Højby LokalRåd Støtteforening. Foreningens formål er at skaffe midler til økonomisk støtte, efter vedtægter der er vedtaget på Års Borgermødet d. 9. februar 2017.

Støtteforeningens medlemmer udpeges af Højby Lokalråd.

§ 2.

Stk. 1.  Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dette møde indvarsles skriftlig med 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden inden 7 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

 •   Valg af dirigent
 •   Valg af stemmetællere
 •   Formandens beretning
 •   Kassererens beretning
 •   Indkomne forslag
 •   Valg af lokalråd og suppleanter
 •   Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
 •   Eventuelt

Stk. 2. Borgere der er fastboende i Højby og omegn samt repræsentanter for foreninger og virksomheder med virke i området kan lade sig opstille på borgermødet, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

§ 3.

Stk. 1.  Lokalrådet består af mellem 5 og 7 medlemmer plus 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant plus 1 bilagskontrollant suppleant. Lokalrådsmandater er 2-årige med 2-3 på valg lige år og 3-4 på valg ulige år. Suppleanter, bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd, suppleanter og bilagskontrollant sker ved afstemning. Skriftlig afstemning benyttes hvis en af de fremmødte gør krav herpå. Antal navne, der skal skrives på stemmesedlen, skal være = med antal pladser i Lokalrådet, der er på valg (eksklusive suppleanter). Ved stemmelighed, hvor det har betydning, træffes afgørelse ved lodtrækning.

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant på førstkommende møde, og offentliggør posterne gennem medierne.

Hvis et medlem af Lokalrådet udtræder i utide, indkaldes 1. suppleanten, der indtræder i det udgående medlems valgperiode.

Stk. 3. Lokalrådet kan supplere sig med kasserer uden for lokalrådet.

Stk. 4. Lokalrådet nedsætter udvalg/arbejdsgrupper efter behov. Lokalrådet skal være repræsenteret i de nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.

§ 4.

Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde efter behov, dog mindst 4 gange om året. Dette skal ske med mindst 8 dages varsel ved en dagsorden. Suppleanter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være fremsendt til formanden senest 1 – 2 dage før mødets afholdelse. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5.

Lokalrådet skal i den udstrækning det er muligt, give områdets borgere en løbende orientering om rådets arbejde gennem medierne, på en hjemmeside og ved at tilbyde e-mail-orientering.

§ 6.

Stk. 1.  Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt evt. tilskud fra kommunen, fonde eller andre.

Stk. 2.  Kassereren er pligtig til, ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges på årsmødet. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

§ 7.

Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest 30 dage fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

§ 8.

Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet, der afholdes senest marts og vedtages med flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9.

Stk. 1. Lokalrådet tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10.

Stk. 1.  Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 lokalrådsmedlemmer. Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2.  Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 af fremmødte på 2 på hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3.  Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue.


Vedtægterne er vedtaget på et borgermøde den 19. marts 2009.
Ændret på borgermødet 21. marts 2012 – ændret på Års borgermødet 12. marts 2014.
Ændret på borgermødet 18. februar 2015, ændret på borgermødet 10. februar 2016.
Vedtaget på Højby LokalRåds Års Borgermøde d. 9. februar 2017.
§3 stk. 1. Ændret på Års Borgermødet d. 8. februar 2018.
Vedtaget på Års Borgermødet den 19. februar 2019: §1 stk. 2, § 2 stk. 1, §3 stk. 1 og stk. 2, §6 stk. 2 ændret: ny §9 indføjet: tidligere §9 ændret til § 10.

Ændret på Årsborgermødet den 8. februar 2023: §3 stk. 1 og stk. 2

 Vedtægter for “Højby Lokalråd Støtteforening” kan ses herunder, men foreningen er endnu ikke sat i gang (aktuel) – ligger og er klar til den dag den skal bruges !


 

Vedtægter for Højby LokalRåd StøtteForening

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er “Højby LokalRåd StøtteForening

Højby Lokalråd StøtteForening kan omtales “HLRSF”

§ 2 Foreningens formål

At stille lokaler og udstyr til rådighed, for Højby LokalRåds aktiviteter, samt yde økonomisk og praktisk støtte til Højby LokalRåd.

§ 3 Bestyrelse

Bestyrelsen udpeges af Højby LokalRåd på 1. møde efter Års Borgermødet. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer plus en suppleant.

Bestyrelsen skal holde mindst 3 møder pr. år, og der skal føres protokol over passerede. Denne skal underskrives af deltagerne. Der skal orienteres på Højby LokalRåd møde. Protokollen lægges i Højby Lokalråd E-arkiv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan give formand og kasserer i forening prokura til at tegne foreningen overfor tredjemand, samt give kasseren prokura til at gennemføre bankforretninger og betalinger.

§ 4 Ledelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningen og dens økonomi.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til foreningens drift, herunder hjælp til føring af regnskab.

§ 5 Dagsorden

Dagsorden for årets første bestyrelsesmøde er:

 • 1.  Valg af referent.
 • 2.  Bestyrelsens beretning.
 • 3. Godkendelse af regnskab – herunder beslutning om resultates anvendelse.
 • 4. Planer for det kommende år.
 • 5. Budget for kommende år.
 • 6. Bestyrelsens sammensætning.
 • 7. Valg af billagskontrolant.
 • 8. Eventuelt.

§ 6 Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom skal ske i eninghed mellem mindst tre medlemmer af bestyrelsen.

§ 7 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan gennemføres af bestyrelsen med Højby LokalRåd godkendelse. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning udbetales i overenstemmelse med foreningens formål.

Vedtaget på Højby LokalRåd Års Borgermøde d. 9. februar 2017


Vedtægterne for Højby LokalRåd Støtteforening iflg. §1, stk. 3 kan du læse her: HLRSF vedtægter 2017[